Gymnastics

Sun Wei is the CHAMP

1. Sun Wei 172.300
2. Xiao Ruoteng 171.600
3. Deng Shudi 170.650
4. Lin Chaopan 167.800
5. Zhang Boheng 167.250
6. Lan Xingyu 166.950
7. Ma Yue 164.250
8. Ta Yinga 161.200

Sun Wei beats 2017 world champ Xiao Ruoteng to win Chinese national men’s all-around

Click PLAY or watch his double double layout on Twitter.